Algemene Ledenvergadering 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

op donderdag 21 maart 2019, aanvang 14.00 uur

Agenda:

1.    Opening. 

2.    Mededelingen. 

3.    Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018. 

4.    Financieel jaarverslag 2018.

            Toelichting door de penningmeester.

            Rapportage van de kascontrolecommissie.  

5.    Benoeming kascontrolecommissie. 

6.    Begroting 2019. 

7.    “Vrijwilliger van het jaar” van het jaar 2018.  

8.    Jaarverslag 2018. 

9.    Jaarprogramma 2019. 

10.  Verkiezing nieuwe bestuursleden, zie toelichting. 

11.  Rondvraag en sluiting, gevolgd door koffie met vla.

 

Inzage in de diverse documenten:

De financiële jaarstukken 2018, de begroting 2019, de notulen van de algemene ledenvergadering in 2018, het jaarverslag 2018 en het jaarprogramma 2019 liggen vanaf 25 februari 2019 ter inzage bij de receptie.

De notulen van de algemene ledenvergadering 2018, het jaarverslag 2018 en het jaarprogramma 2019, kunt u ook inzien in het besloten deel van onze website, dat u vindt onder het tabblad “LEDEN”.

 

Als u nog geen toegang heeft tot het besloten deel van onze website, dan dient u de volgende stappen te doorlopen op www.kbosittardstad.nl

  • Wanneer u klikt op “leden” verschijnt er een menu “aanmelden”.

  • Typ uw e-mailadres in, dat bij de vereniging bekend is.

  • Kies zelf een wachtwoord.

  • Herhaal dat wachtwoord.

  • Klik op “verder”.

  • We streven ernaar, binnen 48 uur uw aanvraag goed te keuren en daarna kunt u met uw e-mailadres en gekozen wachtwoord toegang krijgen tot dit besloten deel.

 

Toelichting punt 10:

Jan van Leipsig en Bert Palmen zijn volgens de statuten aftredend.

Jan van Leipsig heeft aangegeven, zich voor een tweede termijn herkiesbaar te stellen.

Bert Palmen heeft aangegeven zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen.

  

Hans van der Starre heeft vorig jaar, bij zijn herverkiezing voor een derde termijn, aangegeven, dat hij zijn derde termijn niet zal volmaken. Hij zal zijn taken als secretaris tijdens deze ledenvergadering beëindigen, maar blijft nog tot de algemene ledenvergadering van 2020 lid van het bestuur.

 

Marianne Blits stelt zich als bestuurslid verkiesbaar en is bereid om de taken van de huidige secretaris over te nemen. In de vorige Sooskrant heeft zij zich voorgesteld.

 

Andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 15 maart 2019 aanmelden bij de secretaris.

 

Hans van der Starre, secretaris