Algemene Ledenvergadering 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 oktober 2021, aanvang 14.00 uur
Locatie: Poppodium Volt, Odasingel 88 te Sittard

 
Als gevolg van de corona pandemie heeft er zowel in 2020 als in het voorjaar van 2021 geen ledenvergadering kunnen plaatsvinden. Wij zijn thans voornemens een ledenvergadering te houden op het dinsdag 12 oktober 2021, waarin het bestuur onder andere verantwoording zal afleggen over de boekjaren 2019 en 2020.
 
Ter voorkoming dat meer leden aanwezig willen zijn dan de capaciteit van de zaal toelaat, hanteren wij een verplichte voorinschrijving. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegd antwoordformulier, welk formulier uiterlijk vrijdag 24 september moet zijn ingeleverd. U kunt het formulier afgeven bij de receptie gedurende de gebruikelijke openingstijden, deponeren in de brievenbus rechts van de hoofdingang of het formulier scannen en per email sturen naar emailadres: info@kbosittardstad.nl. Indien wij van u vrijdag 24 september geen aanmelding hebben ontvangen, nemen wij aan dat u niet deelneemt.
 
Indien u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen, kunt u een ander deelnemend lid van de vereniging een machtiging geven. Dit in het geval dat tijdens de vergadering een stemming plaatsvindt, conform artikel 10 lid 6 van de statuten. Een machtigingsbrief dient door de gemachtigde mee te worden genomen naar de vergadering.
In verband met de coronamaatregelen zullen zitplaatsen worden toegekend aan de leden. Hierbij zal rekening worden gehouden met personen die gezamenlijk een zogenaamde bubbel vormen en derhalve een zitplaats kunnen worden toebedeeld binnen de 1,5 (m) maatregel. U kunt dit aangeven op het “Aanmeldformulier”. Daar de ruimte binnen Poppodium Volt volledig tot onze beschikking is, willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u na de ledenvergadering een klein programma aan te bieden. Laat u verrassen!!
 
Bestuur KBO Sittard Stad
pop met vraagteken.jpg
Agenda Algemene Ledenvergadering
 
 1. Opening en vaststelling Agenda
 2. Mededelingen.
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.
 4. Financieel jaarverslag 2019 en 2020.
 • Toelichting door de penningmeester.
 • Rapportage van de kascontrolecommissie.
 1. Benoeming kascontrolecommissie.
 2. Begroting 2021.
 3. Jaarverslag 2019 en 2020
 4. Jaarprogramma info
 5. Verkiezing nieuwe bestuursleden, zie toelichting.
 6. Rondvraag en sluiting, gevolgd door …………………..
 
Toelichting punt 9:
 
 • Zoals al aangekondigd in 2019 zou Hans van der Starre zijn taken als bestuurslid beëindigen. Hans van der Starre heeft zijn werkzaamheden beëindigd in 2020.
 • Léon Jansen was volgens het rooster aftredend in 2020, maar heeft aangegeven zich voor een tweede termijn herkiesbaar te stellen. De tweede termijn is inmiddels ingegaan.
 • Twee kandidaat-bestuursleden hadden zich verkiesbaar gesteld voor de ledenvergadering van 2020. Inmiddels zijn de twee kandidaten in 2020 middels een speciale procedure benoemd, te weten Eric Budé en Peter Toussaint. Beiden hebben zich in de Sooskrant van maart 2020 aan u voorgesteld. Wij willen dit thans formeel bekrachtigen.
 • Ton Vervaart is formeel volgens het rooster dit jaar aftredend. Ton is bestuurslid sinds 2 april 2013. Ton heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn. Dit betekent dat wij afscheid gaan nemen van Ton Vervaart.
 • Gerda Deserno heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Zij heeft zich in de Sooskrant van oktober 2020 aan u voorgesteld.
 • Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij de voorzitter.
 
Inzage in de diverse documenten:
 
De financiële jaarstukken 2019 en 2020, de begroting 2020 en 2021, de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 en de jaarverslagen 2019 en 2020 liggen vanaf maandag 30 augustus 2021 ter inzage bij de receptie. Het jaarverslag over 2019 is als gedrukt exemplaar eerder in 2020 uitgereikt aan alle leden.
De notulen van de algemene ledenvergadering 2019 en de jaarverslagen 2019 en 2020, kunt u eveneens vanaf maandag 30 augustus 2021 inzien in het besloten deel van onze website, onder het tabblad “LEDEN”.
 
Als u geen toegang heeft tot het besloten deel van onze website, dan dient u de volgende stappen te doorlopen op www.kbosittardstad.nl
 
 • Wanneer u klikt op “leden” verschijnt er een menu “inloggen”.
 • Klik vervolgens op “Inschrijven” (in geel weergegeven)
 • Typ uw e-mailadres in dat bij de vereniging bekend is.
 • Kies zelf een wachtwoord en bewaar dit wachtwoord
 • Klik vervolgens op “Inschrijven”
 • Uw aanmelding wordt nu in behandeling genomen, uw emailadres wordt gecontroleerd met onze ledenadministratie en u krijgt verder bericht.
 • Na goedkeuring kunt u inloggen met uw emailadres en wachtwoord.
We streven er naar uw aanvraag binnen 48 uur goed te keuren.
 
We rekenen op uw aanwezigheid tijdens de algemene ledenvergadering!
 
Léon Jansen en Jacques Meeuvis,
(voorzitter en penningmeester en beiden waarnemend secretaris)