Covid-19

Beste leden,

Juist in deze tijd hebben wij elkaar hard nodig en willen wij graag elkaar treffen. Helaas maakt Covid-19 dit niet mogelijk.

Het bestuur van KBO Sittard Stad heeft moeten besluiten om alle activiteiten per onmiddellijk en tot nader bericht stil te leggen. 

In dit schrijven willen wij het besluit nader onderbouwen.

Medio maart van dit jaar werden wij in Nederland voor het eerst geconfronteerd met de directe gevolgen van Covid-19 in al haar aspecten.
 
Wij hebben ons in alle besluiten in principe laten leiden door twee basisregels:
•    De maatregelen van overheidswege, in het bijzonder de richtlijnen van de Veiligheidsregio Zuid Limburg zijn bepalend voor ons handelen;
•    Ons handelen mag nimmer strijdig zijn met de wensen en gevoelens van de vrijwilligers.
Volgens deze uitgangspunten zijn wij per 1 juli langzaam begonnen met het opstarten van verschillende activiteiten.

Sinds twee maanden hebben wij allemaal meegekregen dat het virus bezig is met een comeback. Met de nieuwe richtlijnen, zoals verwoord door onze minister-president afgelopen dinsdag, ligt de kern van de nieuwe maatregelen op het terugdringen van bewegingen van mensen op een zodanige wijze dat de hierdoor veroorzaakte schade tot een minimum blijft beperkt.

De afgelopen weken kregen wij van verschillende vrijwilligers signalen die aangaven dat de ongerustheid over de ontwikkelingen sterk aan het toenemen zijn en daarom ook twijfels ontstaan of bepaalde activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden.

Gelet op de hierboven genoemde basisregels, zijn wij nu van mening dat wij als vereniging recht doen aan de gevoelens van de vrijwilligers en ook aan de oproep van de overheid om onze bewegingen te beperken door het volledig stilleggen van alle activiteiten.
Wij vertrouwen op uw begrip voor het door ons genomen besluit. Wij spreken de hoop uit dat de situatie zich zal herstellen en voor u persoonlijk wensen wij u veel sterkte en gezondheid in de komende periode. Wij houden u uiteraard op de hoogte als zich nieuwe ontwikkelingen aandienen.

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur KBO Sittard Stad

Léon Jansen (voorzitter)
 
Covid-19-voorwaarden voor deelname aan de activiteiten van KBO Sittard Stad
(Datum: 4 oktober 2020)
Algemene voorwaarden:
 • Blijf thuis bij een van de volgende symptomen (ook bij milde klachten):
  • neusverkoudheid,
  • hoesten,
  • keelpijn,
  • benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)
               en dit tot volledig herstel en 24 uur klachtenvrij.
 • Blijf ook thuis als deze symptomen zich voordoen bij iemand van uw huishouden.
 • Blijf tenminste veertien dagen thuis na het laatste contact met iemand van uw huishouden, die positief getest is op COVID-19
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Ga weg als u geen 1,5 meter afstand van anderen kunt houden.
 • Schud geen handen.
 • Was handen vaak met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Dringend wordt geadviseerd om (niet-medische) mondkapjes te dragen. Zodra men een plek heeft ingenomen kan dit mondkapje worden afgezet. Zodra deze plek weer wordt verlaten (b.v. voor toiletbezoek) is het advies om dit mondkapje weer op te zetten.
Specifieke verplichtingen:

 • U dient de aanwijzingen van coördinatoren, receptiemedewerkers en gastvrouwen te alle tijden op te volgen.
 • Bij het betreden van het gebouw dienen handen te worden ontsmet. Hiervoor zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • De hoofdingang (aan de voorzijde) is de enige in- en uitgang van het gebouw. De achterzijde blijft dus gesloten en dient uitsluitend als nooduitgang.
 • Alle informatie met betrekking tot het Coronavirus in of aan het gebouw (bv. via affiches of flyers) dient strikt nageleefd te worden.
 • De in het gebouw aangebrachte bewegwijzering moet strikt opgevolgd worden.
 • Dringend wordt gevraagd om rechts te houden.
 • In het gebouw mogen maximaal 100 personen aanwezig te zijn.
 • De toiletten, direct naast de bestuurskamer, zijn alleen in gebruik als herentoiletten. Deze toiletten mogen door de heren alleen zittend gebruikt worden. Van de urinoirs kan geen gebruik worden gemaakt. Het toilet naast het invalidentoilet  is uitsluitend bestemd als damestoilet.