Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering (donderdag 28 april 2022)
 
Het bestuur van de KBO Sittard Stad nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV), conform de Statuten, artikel 10.2. Deze ALV is gepland op donderdag 28 april 2022 om 14.00 uur in de sociëteit. Het bestuur zal dan verantwoording afleggen over het boekjaar 2021.
 
Agenda:
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering van 12 oktober 2021
 4. Financieel jaarverslag 2021
 5. Rapportage van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Begroting 2022
 8. Jaarverslag 2021
 9. Jaarprogramma 2022
 10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 
Toelichting agendapunt 9:
De huidige penningmeester Jacques Meeuvis is in 2022 aftredend conform de statuten. Jacques heeft aangegeven herkiesbaar te zijn, maar niet voor de volledige periode van 4 jaar. Hij blijft in ieder geval beschikbaar voor de begeleiding naar de nieuwe huisvesting. Tevens wil hij deze periode gebruiken voor het inwerken van een nieuwe penningmeester.
Eventuele kandidaat-bestuursleden kunnen zich aanmelden via e-mail: info@kbosittardstad.nl.
 
Inzage in de diverse documenten:
De financiële jaarstukken 2021, de begroting 2022, de notulen van de algemene ledenvergadering in 2021, het jaarverslag 2021 en het jaarprogramma van 2022 liggen vanaf 4 april ter inzage bij de receptie.
U kunt de notulen van de algemene ledenvergadering 2021, het jaarverslag van 2021 en het jaarprogramma 2022 inzien in het besloten deel van onze website, onder het tabblad “LEDEN”.
 
Als u nog geen toegang heeft tot het besloten deel van onze website, dan dient u de volgende stappen te doorlopen op www.kbosittardstad.nl
 
 
 • Wanneer u klikt op “leden” verschijnt er een menu “inloggen”.
 • Klik vervolgens op “Inschrijven” (in geel weergegeven)
 • Typ uw e-mailadres in dat bij de vereniging bekend is.
 • Kies zelf een wachtwoord en bewaar dit wachtwoord
 • Klik vervolgens op “Inschrijven”
 • Uw aanmelding wordt nu in behandeling genomen,
 • Uw emailadres wordt gecontroleerd met onze ledenadministratie
 • U krijgt verder bericht.
 • Na goedkeuring kunt u inloggen met uw emailadres en wachtwoord.
 
We streven er naar uw aanvraag binnen 48 uur goed te keuren.
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png