Algemene Ledenvergadering 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

op donderdag 9 april 2020, aanvang 14.00 uur

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.
 4. Financieel jaarverslag 2019.
  • Toelichting door de penningmeester.
  • Rapportage van de kascontrolecommissie.
 5. Benoeming kascontrolecommissie.
 6. Begroting 2020.
 7. Jaarverslag 2019.
 8. Jaarprogramma 2020.
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden, zie toelichting.
 10. Rondvraag en sluiting, gevolgd door koffie met vlaai.

 

Toelichting punt 9:
 
 • Zoals vorig jaar al aangekondigd zal Hans van der Starre zijn taken als bestuurslid beëindigen.
 
 • Léon Jansen is volgens het rooster van aftreden dit jaar aftredend, maar heeft aangegeven zich voor een tweede termijn herkiesbaar te stellen.
 • Dit jaar hebben wij twee kandidaat bestuursleden die zich verkiesbaar stellen. Dit zijn Eric Budé en Peter Toussaint. Beiden stellen zich in de sooskrant van maart 2020 aan u voor.
 
 • Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 31 maart 2020 aanmelden bij de voorzitter.
 
Inzage in de diverse documenten:
 
De financiële jaarstukken 2019, de begroting 2020, de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019, het jaarverslag 2019 en het jaarprogramma 2020 liggen vanaf maandag 9 maart 2020 ter inzage bij de receptie.
De notulen van de algemene ledenvergadering 2019, het jaarverslag 2019 en het jaarprogramma 2020, kunt u ook inzien in het besloten deel van onze website, onder het tabblad “LEDEN”.
 
Als u nog geen toegang heeft tot het besloten deel van onze website, dan dient u de volgende stappen te doorlopen op www.kbosittardstad.nl
 
 • Wanneer u klikt op “leden” verschijnt er een menu “aanmelden”.
 • Typ uw e-mailadres in dat bij de vereniging bekend is.
 • Kies zelf een wachtwoord.
 • Herhaal dat wachtwoord.
 • Klik op “verder”.
 
We streven ernaar binnen 48 uur uw aanvraag goed te keuren en daarna kunt u met uw e-mailadres en gekozen wachtwoord toegang krijgen tot dit besloten deel.
 
We rekenen op uw aanwezigheid tijdens de algemene ledenvergadering!
 
Léon Jansen en Jacques Meeuvis,
(voorzitter en penningmeester en beiden waarnemend secretaris)
Afbeelding1.png
INZAGE DOCUMENTEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 9 APRIL 2020 AANVANG 14:00 UUR​
Afbeelding1.png
We rekenen op uw aanwezigheid tijdens de algemene ledenvergadering!